Baldų naudojimo taisyklės

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Šalių pareigos, teisės

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui:

Jeigu individualiai nesutarta kitaip, 30 % garantinį įnašą nuo Sutartyje nurodytos visos Prekių kainos Sutarties vykdymui užtikrinti – Sutarties pasirašymo dieną; Sutartis įsigalioja nuo garantinio įnašo sumokėjimo dienos;

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti Sutarties numerį.

Pirkėjas įsipareigoja priimti iš Pardavėjo Sutarties sąlygas atitinkančiasPrekes Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

Pirkėjo teisė keisti Prekių užsakymą:

Jeigu užsakymas keičiamas iki Prekių gamybos pradžios, šalys raštu susitaria dėl naujo užsakymo (kainos, gamybos terminų ir/ar kt.);

Jeigu užsakymas keičiamas po to, kai Prekės pradėtos gaminti, šalys raštu susitaria dėl naujo užsakymo (kainos, gamybos terminų ir/ar kt.) ir Pardavėjo dėl to patirtų nuostolių padengimo.

Pirkėjas, Pardavėjui sutinkant, turi teisę perduoti iš Sutarties kylančias teisesir pareigas finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugas teikiančiai bendrovei. Pardavėjas turi teisę nesutikti su tokiu teisių ir pareigų perdavimu, jei Pirkėjo pasirinkta finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugas teikianti bendrovė nustatytų Pardavėjui nepriimtinų papildomų įsipareigojimų (atpirkimą, papildomas kokybės garantijas, papildomas nemokamas paslaugas ir kt.).

2. Prekių perdavimas

Pardavėjas neturi pareigos pristatyti Prekes Pirkėjui į jo nurodytą vietą arba Pirkėjo gyvenamąją vietą, t.y. Sutartis neapima Prekių gabenimo.

Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje Pirkėjo nurodytu telefonu ir/ar el. paštu iš anksto pranešti Pirkėjui apie Prekių perdavimo – priėmimo dieną ir suderinti su Pirkėju Prekių perdavimo laiką. Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes Pardavėjo pranešime nurodytą dieną.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai Prekes priima Pirkėjas arba kitas asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti Prekes (pateikęs Pirkėjo išduotą įgaliojimą, Sutarties originalą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę priimti Prekes), arba Pirkėjo nurodytas vežėjas.

Prekių perdavimą – priėmimą šalys (Pardavėjo atstovas ir Pirkėjas (arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti Prekes, arba Pirkėjo nurodytas vežėjas)) patvirtina parašais ant atitinkamų Prekes lydinčių ir Pardavėjo pateiktų dokumentų (sąskaitų, važtaraščių, aktų, sutarčių.).

Priėmęs Prekes, Pirkėjas (arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti Prekes, arba Pirkėjo nurodytas vežėjas) privalo nedelsiant jas apžiūrėti (esant galimybei dalyvaujant Prekes perdavusiam asmeniui) ir, pastebėjęs Prekių trūkumus (nubrozdinimus, įbrėžimus ir kitus išoriškai matomus trūkumus, neatitikimus Sutarties sąlygoms ir kt.), privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją ir, esant galimybei, išsaugoti Prekių pakuotę.

3. Garantija pagal įstatymą. Kokybės garantija 4.1. CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų pareikšti (garantija pagal įstatymą).

Pardavėjo nustatyta kokybės garantija (terminas, reikalavimų pateikimo tvarka, Prekių priežiūros nurodymai ir kt.)yra nurodyta Prekių naudojimosi taisyklėse lietuvių kalba, kurios perduodamas Pirkėjui kartu su pardavimo dokumentu(Pvm sąskaita-fakūra) ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudoti Prekę, privalo įdėmiai perskaityti garantijos sąlygas, vartotojo instrukciją.(jeigu tokia yra).

Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos Prekės forma, dydis, spalva, modelis ir/ar komplektiškumas.

4. Civilinė atsakomybė

Jeigu Pirkėjas laiku ar pilnai neatsiskaito su Pardavėju už Prekes, jis privalo mokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procentų) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

Jeigu Pardavėjas praleidžia Prekių perdavimo terminą, jis privalo mokėti Pirkėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo Pirkėjo sumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą perduoti Prekes dieną.

Jeigu Pirkėjas nepriima Prekių per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo gavimo dienos, jis už kiekvienos Prekės sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui po 2 EUR (2 eurą 00 ct) už kiekvieną uždelstą priimti Prekes dieną.

Jeigu Pirkėjas per Sutarties nustatytą terminą nepriima Prekių,

Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie pareigą priimti (atsiimti) Prekes ir nurodo

jų priėmimo (atsiėmimo) terminą, vietą ir/ar kt. sąlygas. Jeigu Pirkėjas nepriima (neatsiima) Prekių per šiame Pardavėjo pranešime nustatytą terminą, tai yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

Delspinigių ar nuostolių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

5. Vartotojo teisė atsisakyti Sutarties. Sutarties nutraukimas

Vartotojas neturi teisės atsisakyti Sutarties pagal CK 6.22810 str., nebent šalys raštu susitartų kitaip.

Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais:

Šalių rašytine forma sudarytu susitarimu;

Bet kurios šalies vienašališkai, nesikreipiant į teismą, pranešus kitai šaliai raštu prieš 5 (penkias) dienas iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos, jeigu padarytas esminis Sutarties pažeidimas;  Kitais įstatyme nustatytais atvejais.

Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu Prekės trūkumas yramažareikšmis.

6. Asmens duomenys

6.1 Pirkėjui – fiziniam asmeniui sutikus, Pardavėjas turi teisę gauti, tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti duomenis ir informaciją (gautą, pateiktą, patikslintą) apie Pirkėjo vardą(-us), pavardę(-es), adresą, elektroninio pašto adresą, telefono, mobiliojo telefono numerį(-ius), taip pat kitus Pirkėjo sutikimu pateiktus duomenis bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

6.2 Pirkėjui – fiziniam asmeniui sutikus, Pardavėjas turi teisę Sutarties 6.1 p. nurodytus duomenis ir informaciją gauti, tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti ir automatiniu būdu sutarčių, sąskaitų, kt. dokumentų ir pirkėjų apskaitos, tinkamo prekių ir paslaugų Pirkėjui teikimo, Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo apskaitos, kontrolės, prisiimtų bei prisiimamų įsipareigojimų nesilaikymo prevencijos valdymo, dalyvavimo lojalumo programose, tiesioginės rinkodaros bei kitais šioje

Sutartyje nurodytais tikslais.

7. Nepagrįstos pretenzijos

Paaiškėjus, jog Pirkėjo pretenzija dėl Prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti šiuos Pardavėjui dėl to patirtus nuostolius:

Prekių kokybės įvertinimo (ekspertizės) – pagal teisės aktuose nustatytą tvarką;

Vykimo į Prekių kokybės įvertinimo vietą (jeigu Prekių kokybė įvertinama Pirkėjo nurodytoje vietoje) arba Prekių transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą – pagal kelionės arba Prekių transportavimo išlaidų sumą;

Teisinių paslaugų, pašto ir kt. būtinas, protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.

Pirkėjo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:

Pardavėjo surašytais Prekių apžiūros aktais ir/ar kt. dokumentais, su kuriais

Pirkėjas sutinka, arba;

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais ir/ar kt. dokumentais, arba;

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir/ar kt.

dokumentais.

8.Kitos sąlygos

Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, nagrinėjami taikant Lietuvos Respublikos įstatymus.

Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir garantinio įnašo sumokėjimo dienos, ir galioja iki prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

Sutarties bendrųjų sąlygų išlygos galioja tik tuo atveju, jeigu šalių tai raštu sulygta Sutarties specialiosiose sąlygose.

Jeigu Sutartyje atskiru atveju nenurodyta kitaip, visi pagal Sutartį šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti išdėstomi raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jei jie yra įteikiami gavėjui pasirašytinai, siunčiami registruotu paštu ir/ar el. paštu Sutartyje nurodytais adresais. Šalių pretenzijos ar pranešimai dėl Sutarties nutraukimo turi būti įteikiamos pasirašytinai arba išsiunčiamos registruotu paštu.

Jeigu keičiasi šalies adresas, telekomunikacijų adresai ar kiti Sutartyjenurodyti duomenys, ta šalis privalo raštu nedelsiant apie tai pranešti kitai šaliai. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal jai žinomus adresus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų šiais adresais.